រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម
ភាសាខ្មែរ English
​​
រូបថត
Photo 001
Photo 002
Photo 003
Photo 004
Photo 005
Photo 006
Photo 007
Photo 008
ប្រជុំថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣
រូបថតច្រើនទៀត ›
ឱកាសការងារ
ឱកាសការងារច្រើនទៀត ›
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
អានបន្ត ›
អានបន្ត ›
ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ៖ យើងគួរវិនិយោគទុនលើជនពិការ ព្រោះជនពិការជាអតិថិជនមានសក្ដានុពល
អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ៖ យើងគួរវិនិយោគទុនលើជនពិការ ព្រោះជនពិការជាអតិថិជនមានសក្ដានុពល
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី19 ខែ09 ឆ្នាំ2016
ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនពិការនៅតាមអគារនិងទីតាំងផ្តល់សេវាកម្មជាសាធារណៈ
ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនពិការនៅតាមអគារនិងទីតាំងផ្តល់សេវាកម្មជាសាធារណៈ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី15 ខែ09 ឆ្នាំ2016
កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងស្តីពីការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនពិការ
កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងស្តីពីការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនពិការ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី12 ខែ09 ឆ្នាំ2016
បានទួលជួបតំណាងសង្គមសុីវិលពាក់ព័ន្ធកុមារខ្សោយសតិបញ្ញា និងអូទីស្សឹម ដើម្បីស្តាប់ការរាយការណ៍
បានទួលជួបតំណាងសង្គមសុីវិលពាក់ព័ន្ធកុមារខ្សោយសតិបញ្ញា និងអូទីស្សឹម ដើម្បីស្តាប់ការរាយការណ៍
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី06 ខែ09 ឆ្នាំ2016
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ›

បោះពុម្ភផ្សាយ

អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ
អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ ការប្រកួតកីឡាស៉្បេស្យាល់អូឡាំពិកនិងប្រាក់ឧបត្ថមសម្រាប់គ្រូបង្វឹក គ្រូបង្វឹកជំនួយរាជរដ្ឋាភិបាល - លេខ ១៤ អនក្រ.បក - ភ្នំពេញ ២៥ មករា ២០១៦
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
បោះពុម្ភផ្សាយច្រើនទៀត ›
វីដេអូ
ដៃគូរបស់យើង