រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ផ្នែករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

សមាសភាព៖

កញ្ញា មាស រត្ថា
ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)99 973 432
អីុមែលៈ meas_ratha@dac.org.kh
លោកស្រី កែវ រ៉ាវី
អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 719 056
អីុមែលៈ ravy@dac.org.kh

កញ្ញា ខៀវ វ៉ាន់នី

អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 417 297
អីុមែលៈ vanny@dac.org.kh

លោក ខន សុវិធី

អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 736 166
អីុមែលៈ sovithy@dac.org.kh

លោក យង់ គោរព

អ្នករត់សំបុត្រ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)77 288 224
អីុមែលៈ dac@dac.org.kh

លោក ព្រីន ប៉ិច

អ្នកបើកបរ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)77 889 795
អីុមែលៈ dac@dac.org.kh

លោកស្រី រី ណា

អ្នកបម្រើសេវាកម្មទូទៅ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)77 439 293
អីុមែលៈ dac@dac.org.kh

លោក ធី ថុនា

សមាជិកផ្នែកពត៌មានវិទ្យា
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)70 873 705
អីុមែលៈ thonathy@dac.org.kh

មានតួនាទីនិងភារកិច្ច៖

 • អនុវត្តការងាររដ្ឋបាលប្រចាំថ្ងៃរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
 • រៀបចំលិខិតរដ្ឋបាល ធ្វើកំណត់ហេតុរាល់កិច្ចប្រជុំរបស់ ក.ស.ជ.
 • គ្រប់គ្រងមន្រ្តី បុគ្គលិក និងឯកសាររដ្ឋបាលរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
 • ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញពាក់ព័ន្ធពិការភាព
 • រៀបចំគម្រោងថវិកានិងគម្រោងផ្សេងៗទៀត
 • គ្រប់គ្រងចលនទ្រព្យ អចលនទ្រព្យ និងបញ្ជីសារពើភណ្ឌរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
 • គ្រប់គ្រងចំណូលនិងចំណាយរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
 • ប្រមូលនិងវិភាគរាល់ទិន្នន័យ ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងពិការភាព
 • សហការជាមួយក្រសួងផែនការក្នុងការធ្វើជំរឿនស្ថិតិជនពិការ
 • ចងក្រង បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងពិការភាព
 • កសាងជំនាញបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងពិការភាព
 • ជួយសម្របសម្រួលជាមួយសហគមន៍ជាតិ អន្តរជាតិ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធ កៀរគរប្រភពធនធានទាំងក្នុង ទាំងក្រៅ ប្រទេស
 • ទទួលសំណើទាក់ទងនឹងបញ្ហាជនពិការ
 • សម្របសម្រួលជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន ផ្នែកឯកជន និងសង្គមស៊ីវិល ព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍលើវិស័យពិការភាព
 • ធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស នព្វមាស និងប្រចាំឆ្នាំ របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន  ក.ស.ជ. និងរបស់ ក.ស.ជ.
 • ទទួលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលអគ្គលេខាធិការ ក.ស.ជ. ប្រគល់ជូន។
See Also:
ដៃគូរបស់យើង