រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ផ្នែកសមាហរណកម្មជនពិការ

សមាសភាព៖

លោក សោម ភារៈ
ប្រធានផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)99 973 432
អីុមែលៈ phearak@dac.org.kh
លោក ឈន អក្ខរា
អនុប្រធានផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 733 923
អីុមែលៈ akhra@dac.org.kh
លោក នូ សារ៉ុម
អនុប្រធានផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 622 345
អីុមែលៈ sarom@dac.org.kh
លោក ឯម​ ចន្ថា
អនុប្រធានផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 951 763
អីុមែលៈ chantha@dac.org.kh

មានតួនាទីនិងភារកិច្ច៖

  • សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ និងសកម្មភាពសម្រាប់សមាហរណកម្មជនពិការក្នុងវិស័យអប់រំ
  • សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ និងសកម្មភាព សម្រាប់សមាហរណកម្មជនពិការក្នុងវិស័យបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងការផ្តល់ព័ត៌មានទីផ្សារ ការងារសម្រាប់ជនពិការ
  • សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ និងសកម្មភាព សម្រាប់អនុវត្តអត្រាជនពិការចូលបម្រើការងារតាមក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជន ការអនុវត្តរបប គោលនយោបាយចំពោះជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍
  • សហការជាមួយមូលនិធិជនពិការក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធាន សម្រាប់វិស័យពិការភាពនិងស្តារលទ្ធភាព ពលកម្ម
  • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស នព្វមាស និងប្រចាំឆ្នាំ
  • ទទួលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលអគ្គលេខាធិការ ក.ស.ជ. ប្រគល់ជូន។
See Also:
ដៃគូរបស់យើង