រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ផ្នែកសុខុមាលភាព និងស្ដារលទ្ធភាពពលកម្ម

សមាសភាព៖

លោក អៀម សារាត
ប្រធានផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 732 185
អីុមែលៈ sarath@dac.org.kh
លោក ហុក លី
អនុប្រធានផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 812 034
អីុមែលៈ hokly@dac.org.kh

លោក សើ ណារីត

អនុប្រធានផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)16 922 232
អីុមែលៈ narit@dac.org.kh

លោក ហ៊ុន ភក្តី

អនុប្រធានផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)17 266 598
អីុមែលៈ pheakdey@dac.org.kh

លោក ញ៉ុត សុភឿន

សមាជិក
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)93 373 717
អីុមែលៈ gnotsophoeurn@dac.org.kh

មានតួនាទីនិងភារកិច្ច៖

  • ស្រាវជ្រាវ រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាព សម្រាប់ផ្នែកសុខុមាលភាព ស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មជនពិការ
  • ជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាព ស្ដីអំពីការបង្ការ ទប់ស្កាត់ពិការភាព
  • ជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាព ស្តីពីការស្ដារ លទ្ធភាពពលកម្ម ការព្យាបាលដោយចលនា ការព្យាបាលដោយសកម្មភាព ការព្យាបាលដោយការនិយាយ ។ល។
  • ជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ សេវាពិសេសដល់ស្តី្រនិងកុមារពិការ
  • ជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការស្តារ លទ្ធភាពពលកម្ម នៅតាមសហគមន៍សម្រាប់ជនពិការ
  • ជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ការផលិតឧបករណ៍សិប្បនិម្មិតនិងរណប
  • សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ និងសកម្មភាព សមភាពយេនឌ័ររបស់ស្រ្តីនិងកុមារីពិការ
  • សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ និងសកម្មភាព សម្រាប់សេវាកម្ម និងសមាហរណកម្មកុមារពិការ
  • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស នព្វមាស និងប្រចាំឆ្នាំ
  • ទទួលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលអគ្គលេខាធិការ ក.ស.ជ. ប្រគល់ជូន។        
See Also:
ដៃគូរបស់យើង