រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ផ្នែកអភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព

សមាសភាព៖

លោក សោម សំអឿន
ប្រធានផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 722 766
អីុមែលៈ sam_oeun@dac.org.kh
លោក កែវ សុភី
អនុប្រធានផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 668 355
អីុមែលៈ sophy@dac.org.kh
លោក សេង ប៊ុនឡេង
អនុប្រធានផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12​ 865​ 484
អីុមែលៈ bunleng@dac.org.kh
លោកស្រី យឹម ផល្លា
អនុប្រធានផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 608 619
អីុមែលៈ phalla@dac.org.kh

មានតួនាទីនិងភារកិច្ច៖

  • សម្របសម្រួលជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន និងអង្គការពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ ផែនការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសសម្របសម្រួលពិការភាព
  • សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការកែសម្រួលសំណង់អគារ ទីធ្លាសាធារណៈសម្រាប់ការចល័តចេញចូលរបស់ជនពិការ
  • សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់កំណត់សមត្ថភាពបើកបរ និងសម្រួលមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ចំណតយានយន្ត បណ្ណបើកបរ របស់ជនពិការ
  • សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ និងសកម្មភាព អភិវឌ្ឍភាសាសញ្ញា អក្សរស្ទាប និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗសម្រាប់ពិការភាព
  • សម្របសម្រួលជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន នីតិបុគ្គល ក្នុងការអនុវត្តបទដ្ឋានស្តីពីការសម្របសម្រួល សមស្របសម្រាប់ជនពិការ
  • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស នព្វមាស និងប្រចាំឆ្នាំ
  • ទទួលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលអគ្គលេខាធិការ ក.ស.ជ. ប្រគល់ជូន។
See Also:
ដៃគូរបស់យើង