រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន


ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា
អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 823 848
អីុមែលៈ makara@dac.org.kh
Facebook: Makara Chan Em

  លោកជំទាវ ប្រាក់ ថាវៈ ភារី
អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)16 861 586
អីុមែលៈ pheary@dac.org.kh
ឯកឧត្តម អ៊ុង សម្បត្តិ អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម អ៊ុង សម្បត្តិ
អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 926 912
អីុមែលៈ sambath@dac.org.kh
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម នេត អ៊ុន
អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 962 946
អីុមែលៈ nethun@dac.org.kh
ឯកឧត្តម សេត មូហាំម៉ាត់ស៊ីស អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម សេត មូហាំម៉ាត់ស៊ីស
អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 506 729
អីុមែលៈ madsis@dac.org.kh

កញ្ញា មាស រត្ថា
ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)99 973 432
អីុមែលៈ meas_ratha@dac.org.kh
លោក ស្រី ចាន់
ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 717 077
អីុមែលៈ sreychan@dac.org.kh
លោក អៀម សារ៉ាត
ប្រធានផ្នែកសុខុមាលភាពនិងស្ដារលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 732 185
អីុមែលៈ sarath@dac.org.kh
លោក សោម ភារៈ
ប្រធានផ្នែកសមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 851 216
អីុមែលៈ phearak@dac.org.kh
លោក សោម សំអឿន
ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 722 766
អីុមែលៈ sam_oeun@dac.org.kh

See Also:
ដៃគូរបស់យើង